Tom Indkøbskurv

Salgs- og leveringsbetingelser

Forsiden Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1.0 Tilbud, accept og ordrebekræftelse
1.1 Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for datacompagniet a/s og iteo a/s CVR nr. 19021238, herefter kaldet
Leverandøren, såfremt det accepteres pr. omgående post, inden 8 dage fra datostemplet på Leverandørens tilbud.
1.2 Såfremt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold og køber ikke vil acceptere disse
ændringer, skal denne inden 24 timer meddele dette til Leverandøren. I modsat fald gælder alene Leverandørens ordrebekræftelse.

2.0 Forbehold vedrørende varer der ikke er lagerførte
2.1 Når intet andet er angivet, er et tilbud fra Leverandøren, vedrørende varer, afgivet med forbehold for muligheden for
fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- eller udførsel af
varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er Leverandøren berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at det berettiger
tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.
2.2 Det om tilbuddet anførte, gælder tilsvarende om ordre accepteret af Leverandøren.

3.0 Konfiguration
3.1 På anmodning kan Leverandøren tilbyde køber konsulent og konfigurations ydelser i overensstemmelse med gældende priser
og producentens retningslinjer. Konfigurationsydelser, som udføres efter købers anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i
overensstemmelse med producentens retningslinjer, udføres alene på købers ansvar. Leverandøren giver ikke nogen separat
garanti for konfigurerede produkter og tilbyder således kun den garanti som producenten yder på det oprindelige produkt. For
visse installationer af softwareprogrammer vil det være nødvendigt at kende detaljer om slutbrugeren for at kunne overholde
licenser.
I øvrigt henvises til Leverandørens ’Vilkår for Konsulentydelser’ senere i dette dokument.

4.0 Risikoens overgang
4.1 Risikoen for varerne overgår ved købers modtagelse af varerne. Ved transport med Leverandørens fragtfører overgår risikoen
for varerne ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet. Ved købers afhentning af varerne på Leverandørens lager, eller ved
transport med købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelsen af varerne på Leverandørens lager.

5.0 Leveringstid og forsinkelse
5.1 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.
5.2 Leverandøren er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelsen heraf nødvendiggøres
af forhold, som Leverandøren ikke er herre over, jf. nedenfor om force majeure.
5.3 Med forbehold af 5.2. er køber i tilfælde af væsentlig overskridelse af den angivne, respektive specificerede, leveringstermin
berettiget til at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab,
uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil.

6.0 Force Majeure
6.1 Leverandøren er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for
en manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Leverandøren ikke er herre
over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler,
vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller
manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde
af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt overfor Leverandøren.

7.0 Reklamation
7.1 Produkterne leveres alene med de garantier, som producenterne tilbyder Leverandøren. Ønsker køber ekstra, forlængede eller
on site garantier fra producenterne, så skal det bemærkes at det er en hensigtserklæring fra producenten om at påbegynde til en
aftalt tid og køber kan hverken i tilfælde af forsinket eller manglende opfyldelse af garantiforpligtelsen kræve skadeserstatning eller
fremsætte noget krav i øvrigt overfor Leverandøren. Det skal endvidere indskærpes overfor køber, at der ved de respektive
producenters garantiordninger, findes forskellige retningslinjer for i hvilken stand det skadelidte bringes op til, herunder software
installationer. Ved genetablering af software vil der typisk blive foretaget en standard installation af Windows, uden installation eller tilretning til proprietær opsætninger, herunder antivirus, backup software m.m. For eksakt specifikation, se de respektive
producenters garantiordninger.
7.2 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer skal fremsættes skriftligt inden 24 timer fra
modtagelsen. For så vidt angår skjulte fejl, udvides reklamationsfristen til 3 arbejdsdage.
7.3 Har køber ikke, inden 3 arbejdsdage efter genstandens overgivelse til ham, meddelt Leverandøren, at han vil påberåbe sig en
mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, medmindre Leverandøren har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid
eller har handlet svigagtigt.

8.0 Mangler
8.1 Leverandøren påtager sig i en periode af 3 måneder fra varens afsendelse at udskifte eller reparere dele, der er behæftet med
fabrikations fejl forudsat at:
1. Køber reklamerer rettidigt
2. Mangelfulde varer returneres af køber til Leverandøren
3. Leverandøren efter foretaget undersøgelse finder det godtgjort, at forefundne mangler skyldes fejl i materiale eller
udførelse og ikke begrundes i forkert behandling eller opbevaring, vanrøgt, installation, reparation eller ændringer
foretaget af køber, eller er begrundet i hændelige begivenheder
8.2 Bortset fra forhold som er omfattet af 8.1, er Leverandøren ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, uanset årsagen,
herunder uagtsomhed, hertil. Det bemærkes særskilt, at 8.1 ikke omfatter programmel og Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig
for fejl vedrørende leveret programmel.
8.3 Såfremt Leverandøren ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat, at Leverandøren er forpligtet til at svare
erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det
leverede og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum.
8.4 Leverandøren er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller Leverandørens ydelser
i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skader på person, ejendom eller
andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data eller styresystemer. Leverandøren hæfter således aldrig for driftstab,
avance tab eller andet indirekte tab.
8.5 Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller forsømmelighed hos producenten, eller i
øvrigt er begrundet i producentens forhold. I det omfang Leverandøren måtte have berettiget krav hos en producent, transporterer
Leverandøren herved dette krav til køber, således at køber er forpligtet til at rejse sit krav direkte mod producenten.
8.6 For så vidt angår produkter der sælges med brugsanvisning, henvises i øvrigt til sådanne særskilte forpligtelser angående
udskiftning og reparation.
8.7 Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres og
gælder således også krav, der begrundes med uagtsomhed eller forsømmelighed.
8.8 Leverandøren skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader der skyldes, at køber har undladt at opfylde de
forpligtelser, der påhviler ham. Leverandøren skal ej heller være ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade herunder
driftstab, forudsete besparelser eller for noget krav rejst af tredjemand mod køber, selvom Leverandøren er blevet gjort
opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.
8.9 Leverandøren indestår ikke for at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop eller at alle evt. programmel fejl
vil blive rettet.
Ovenstående betingelser gælder for enhver kontrakt eller aftale om salg og / eller installation af produkter og udelukker afvigende
betingelser eller vilkår, som er påtrykt eller henvist til i dokumenter udstedt af køber. Sådanne betingelser vil ikke gælde for
kontrakten eller aftalen og vil ikke udgøre et modtilbud.

9.0 Produktansvar
9.1 Leverandøren er kun ansvarlig for personskade forvoldt af det leverede produkt, såfremt det dokumenteres, at den opståede
skade skyldes uagtsomhed udvist af Leverandøren.
9.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.
9.3 Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab.

10.0 Priser
10.1 De angivne priser er inklusive emballage og told, men eksklusive moms, fragt og ekspeditionsgebyr.
10.2 Medmindre andet er aftalt betaler køber fragt og ekspeditionsgebyr.
10.3 Leverandørens fragtrater og ekspeditionsgebyrer justeres en gang årligt, ved indgangen til et kalender år.
10.4 Fragtrater og gebyrrater oplyses på forlangende
10.5 Leverandøren er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser,
indkøbspriser, told, fragt eller forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Leverandørens kontrol og indflydelse.
10.6 Forøges Leverandørens omkostninger som følge af købers forhold, kan Leverandøren kræve godtgørelse herfor.

11.0 Betaling
11.1 Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver Leverandøren renter fra fakturaens forfaldsdato. Renten beregnes på
betalingstidspunktet med 12 % p.a. Rentefakturaen udskrives en gang pr. måned. I tillæg kan Leverandøren kræve godtgørelse for
rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelse af købesummen, herunder timelønsberegning i henhold til
Leverandørens almindelige timelønssatser. Købers pligt til at betale rettidigt består selv om køber reklamerer om fejl eller mangler,
alternativt skal køber deponere købesummen hos Leverandøren, i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Køber er under
alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen der ikke er behæftet med fejl eller mangler.
11.2 Aftalte rabatter ydes kun, såfremt betaling indgår rettidigt.
11.3 Såfremt intet andet er aftalt, er Leverandørens betalingsbetingelser Netto kontant.

12.0 Returnering
12.1 Varer tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale. Retursendinger skal være i uafbrudt og ubeskadiget original
emballage, med angivelse af originalfakturaens nummer og dato samt RMA nr. Leverandøren forbeholder sig ret til i tilfælde hvor
der skal ske krediteringer, at foretage et fradrag på 15 % af fakturaværdien, i returneringsgebyr.

13.0 Ejendomsforbehold
13.1 Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling har fundet sted.
13.2 Leverandøren forlanger at køber forsikrer det solgte hos anerkendt forsikringsselskab med dækning og vilkår, som godkendes
af Leverandøren.

14.0 Adressatens hæftelse
14.1 Såfremt et tilbud eller en leverance fra Leverandøren er stilet til en fysisk person, er Leverandøren berettiget til at betragte
vedkommende person som ansvarlig debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

15.0 Køber annullering af ordren
15.1 For visse varegrupper har, køber mulighed for på særlige vilkår og mod betaling af et særligt gebyr at annullere en ordre eller
udskyde leveringstiden herfor, såfremt skriftlig aftale herom på forhånd er indgået med Leverandøren.

16.0 Kataloger, beskrivelser m.m.
16.1 Enhver oplysning, uanset om den hidrører fra Leverandøren eller en af dennes forretningsforbindelser, angående vægt,
dimensioner, kapacitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er at betragte som orienterende og er kun
forpligtende i det omfang der udtrykkeligt henvises til sådanne i tilbud og / eller ordrebekræftelse.
16.2 For produkter, der ifølge deres art kræver særlig dokumentation med henblik på montage, tilslutning, drift og / eller
vedligeholdelse, vil Leverandøren uden beregning forsyne køber med sådan dokumentation, senest samtidig med produktets levering.
16.3 Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Leverandøren.

17.0 Købers økonomiske forhold
17.1 Såfremt købers økonomiske forhold efter Leverandørens opfattelse ikke berettiger til de fastsatte betalingsbetingelser, eller
såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er Leverandøren berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, medmindre køber straks, efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og accepterer at betale pr. efterkrav på endnu ikke effektuerede ordre.

18.0 Patent- og licensrettigheder
18.1 Leverandørens salg af dele, komponenter og/eller materialer giver ikke køber ret til licens vedrørende nogen patent eller
eneret, der vedrører nogen kombination, maskine eller proces, i hvilken de solgte dele, komponenter og / eller materialer anvendes
eller måtte anvendes.

19.0 Delvis ugyldighed
19.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de
øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

20.0 Forældelse af krav
20.1 Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med nærværende leverance, kan rejses af nogen af
parterne mere end et år efter, at årsagen til kravet er opstået.

21.0 Fravigelse
21.1 Ovenstående salgs- og leveringsbetingelser kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

22.0 Tvister
22.1 Retsforholdet ifølge nærværende med tilhørende bilag og disses fortolkning, afgøres efter dansk ret.
 
 
 
Vilkår for konsulentydelser
1. Ordre
En ordre er først bindende for datacompagniet A/S og iteo A/S (Leverandøren), når den er bekræftet skriftligt af Leverandøren,
f.eks. i form af en ordrebekræftelse eller en skriftlig aftale, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af
Leverandøren. Har Leverandøren påbegyndt arbejdet på og / eller levering af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået
mellem Parterne, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden og en
ordrebekræftelse. Parternes retsstilling reguleres i så fald af vilkårene i nærværende betingelser. Kunden er dog alene forpligtet til
at betale for Leverandørens ydelser, såfremt Kunden var bekendt med eller burde have indset, at Leverandøren havde påbegyndt
arbejdet på og/eller leveringen af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne.
Ønsker en af Parterne at ændre en aftale, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til aftalen. Et
tillæg til en aftale er først bindende for Leverandøren, når det er bekræftet skriftligt af Leverandøren jvf. ovenfor.
Kunden bemyndiger herved sin til enhver tid værende it–ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson til Leverandøren til i
enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for Leverandøren, herunder til at afgive ordrer samt
til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler.

2. Ydelsernes omfang
De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen. Aftalen udgør en oplistning af de ydelser, der skal leveres.
Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under aftalen, er Kunden ansvarlig
for, at disse krav er beskrevet i aftalen. I modsat fald skal Leverandøren blot levere de aftalte ydelser, i hvilken forbindelse
Leverandøren er forpligtet til at tilgodese de krav til ydelsernes kvalitet, der følger af punkt 3.

3. Parternes forpligtelser
Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår.
Leverandøren er forpligtet til, til enhver tid at:
1. Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedrørende indgåede aftaler.
2. Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. Leverandøren er til enhver tid berettiget til
at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en aftale, med andre tilsvarende ressourcer.
3. Udfører de aftalte opgaver i overensstemmelse med god it-skik.
Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for Leverandørens opfyldelse af indgåede aftaler.
Kunden er til enhver tid forpligtet til at:
1. Yde Leverandøren det fornødne samarbejde for udførelsen af Leverandørens opgaver vedrørende indgåede aftaler.
Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for Leverandøren, der har gennemgået relevant uddannelse og har kompetence
til at træffe beslutninger vedrørende effektueringen af indgåede aftaler. Stille enhver rimelig facilitet og ressource til
rådighed for Leverandøren, såsom personale, lokaler med rimelige adgangs-, plads- , lys- og vinduesforhold,
arbejdsfaciliteter ( f.eks. kontorartikler, pc'er og pc software) og kommunikationsfaciliteter. Sikre det edb-miljø
Leverandørens medarbejdere arbejder i/med, således at der ikke opstår risiko for tab eller skader på Kundens edbsystemer, herunder tab af eller skade på data.
2. Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden Leverandørens medarbejdere får adgang til Kundens edb-systemer.
Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data, der måtte vedrøre igangværende projekter eller
opgaver, hvori Leverandøren er involveret (Leverandøren tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem
Parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af Leverandøren, og uanset om dataene
opbevares på et edb-system, der endnu ikke er overtaget af Kunden).
Leverandøren er berettiget til, helt eller delvist, at opfylde sine forpligtelser ved hjælp af underleverandører.
Leverandøren hæfter, med mindre andet er aftalt, for underleverandørers ydelser på samme måde som for egne.
3. Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på
Kundens edb-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

4. Pris og betalingsbetingelser
Medmindre andet fremgår af aftalen, er Leverandøren berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det
faktisk opgjorte tidsforbrug. Leverandøren skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de
leverede ydelser i form af timesedler eller lignende. Er timepriser ikke angivet i aftalen, finder Leverandørens listepriser på
aftaletidspunktet anvendelse.
Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om, at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal
arbejdstid, jvf. nedenfor. Udlæg mv. er heller ikke omfattet af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er
baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet Leverandøren med forud for aftalens indgåelse, og såfremt
Leverandøren efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på Leverandørens bedømmelse af
opgavens omfang, og som Leverandøren ikke selv burde have været opmærksom på, kan Leverandøren meddele Kunden, hvilke
konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks
meddeles skriftligt til Leverandøren, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil Leverandørens
modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres Leverandørens tilgodehavende efter den foreløbigt
anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.
Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og
Leverandørens viden om projektet på aftaletidspunktet. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom,
således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.
Medmindre overskridelserne kan tilregnes Leverandørens væsentlige misligholdelse, fritages Leverandøren for resultatansvaret,
såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler Leverandøren for de timer, der er
erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos Leverandøren.
Leverandøren har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder transport, broafgifter, fortæring og ophold.
Leverandøren har ret til overtidsbetaling, såfremt arbejdet efter Parternes fælles aftale udføres i weekender, på helligdage eller på
hverdage uden for tidsrummet kl. 8.30–16.30. I tidsrummet fra kl. 16:30 til kl.20:00 på alle hverdage betaler Kunden et tillæg på
150% i forhold til de aftalte timepriser.
Skal arbejdet udføres på hverdage, i andet tidsrum end det netop anførte samt weekend eller helligdage, er Leverandøren
berettiget til et tillæg på 200% i forhold til de aftalte timepriser. Er der aftalt en fast pris, betales overtidsbetaling som anført i det
foranstående, dog således at de procentuelle tillæg beregnes på baggrund af Leverandørens sædvanlige timebaserede listepriser.
Leverandøren er berettiget til at fakturere Kunden løbende for udførte ydelser. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage.
Betaler køber ikke rettidigt, tilskriver Leverandøren renter fra fakturaens forfaldsdato. Renten beregnes på betalingstidspunktet
med 12% p.a. Rentefakturaen udskrives en gang pr. måned.
I tillæg kan Leverandøren kræve godtgørelse for rykkergebyrer, inkassogebyrer og andre udgifter knyttet til inddrivelse af
købesummen, herunder timeløns beregning i henhold til Leverandørens almindelige timeløns satser. Købers pligt til at betale
rettidigt består selv om køber reklamerer om fejl eller mangler, alternativt skal køber deponere købesummen hos Leverandøren, i
tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler.
Køber er under alle omstændigheder forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen der ikke er behæftet med fejl eller
mangler.
Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder Leverandøren sig retten til i fornødent fald at
tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og / eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve aftalen helt eller
delvist. Hæver Leverandøren aftalen, har Leverandøren ret til erstatning.
Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der
belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til
advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002.
Såfremt intet andet er aftalt, er Leverandørens betalingsbetingelser netto 8 dage.

5. Dokumentation og vejledning
Leverandøren udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser, medmindre dette er skriftligt aftalt.

6. Levering og leveringstid
Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tidsterminer ved indgåelsen af en aftale. Såfremt sådanne tidsterminer ikke er
aftalt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret.
Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller Leverandøren på anden måde hindres i opfyldelsen af
Leverandørens forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, skal Leverandøren være berettiget til at fordre fastsatte
frister for udførelse af opgaver eller levering af ydelser i øvrigt udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig
opstartsperiode efter forsinkelsens ophør.
Leverandøren er, uanset om Leverandøren bærer udskydelse af fastsatte frister, endvidere berettiget til at fordre betaling fra
Kunden ud over allerede aftalte priser for eventuelle ressourcer, der ikke har kunnet udnyttes på grund af Kundens forhold, f.eks.
på grund af, at konsulent ressourcer ikke kan afsættes til anden side, samt for et eventuelt merforbrug af ressourcer og for
eventuelle meromkostninger.
Skyldes en forsinkelse hovedsagelig Kundens forhold, forfalder sådanne betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at
de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.
For tjenesteydelser, herunder konsulentydelser, sker levering løbende, efterhånden som ydelserne udføres af Leverandøren. Skal
der udføres programmering, anses levering for sket, når Leverandøren meddeler Kunden, at programmellet er klar til test, og / eller
når Kunden har modtaget programmellet eller på anden måde har fået adgang hertil.

7. Forsinkelse og udskydelse
Såfremt en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten uden unødigt ophold at meddele dette til den anden
Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest
muligt.
Skyldes en forsinkelse Leverandørens forhold, er Kunden berettiget til en udskydelse svarende til forsinkelsens varighed af
betalinger, der udløses af gennemførelsen af de forsinkede opgaver, faser, milepæle, test mv.
Leverandøren er med et varsel på 1 arbejdsdag berettiget til at udskyde enhver tidsfrist aftalt mellem Parterne. Den samlede
udskydelsesadgang udgør i alt 20 arbejdsdage. Leverandørens udnyttelse af retten til at foretage udskydelse medfører således ikke,
at der foreligger forsinkelse fra Leverandørens side, og Kunden har ingen misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med en sådan
udskydelse af tidsfrister.

8. Reklamation og ansvar
Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer og tjenesteydelser, der leveres af Leverandøren, og straks at
indberette eventuelle mangler til Leverandøren. Reklamation skal under alle omstændigheder være Leverandøren i hænde senest 3
arbejds dage efter ydelsens udførelse. Købelovens regler om reklamationsret er således fraveget.
Vedrørende test af programmel er Kunden forpligtet til selv at tilvejebringe testspecifikationer og testdata. Ved indberetning af
mangler skal Kunden i videst muligt omfang give en rimeligt detaljeret skriftlig beskrivelse af problemet.
Det påhviler Leverandøren at påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation
fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner Leverandøren, at afhjælpning ikke er mulig inden for
rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan Leverandøren i stedet, til fuld og endelig afgørelse af Parternes mellemværende
vedrørende manglerne, tilbyde Kunden en af følgende muligheder:
1. Leverandøren leverer inden en rimelig frist en anden ydelse som erstatning for den mangelfulde,
eller (og såfremt sådan anden ydelse ikke er mangel fri inden rimelig tid efter levering)
2. Kunden indrømmes et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse.
Kunden kan, såfremt manglerne er væsentlige, ophæve den pågældende aftale.
Leverandørens ansvar for mangler, herunder pligten til at foretage afhjælpning, bortfalder én uge efter ydelsens udførelse.

9. Ansvarsbegrænsning
Leverandøren kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag,
der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt
for et samlet beløb på DKK 50.000 for hver enkelt aftale.
Dette maksimum, herunder det absolutte maksimum for hver enkelt aftale på DKK 50.000, gælder som et samlet akkumuleret
maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige Kunden, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag,
uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra Leverandørens side. Leverandøren er ikke ansvarlig for
indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste, uanset om dette
skyldes grov eller simpel uagtsomhed.
Leverandøren har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager
Leverandøren sig intet produktansvar.
Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets præceptive produktansvarsregler dog således, at et eventuelt erstatningsansvar efter
disse regler ikke kan overstige DKK 50.000,00 per skadestilfælde.
Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at Leverandøren stiller konsulenter
til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand. Leverandørens
ansvarsfraskrivelse gælder tab og skader, der måtte opstå ved såvel uagtsomhed og grov uagtsomhed.
Kunden stilles således, som om konsulenterne var ansat af Kunden. Kundens mulighed for dækning af tabet og/eller skaden er
begrænset til det ansvar, der i henhold til dansk rets almindelige regler kan gøres gældende direkte over for konsulenterne. Kunden
er forpligtet til at friholde Leverandøren for ethvert krav, konsulenterne måtte rejse over for Leverandøren i anledning af Kundens
krav mod konsulenterne, herunder krav, som konsulenterne viderefører mod Leverandøren i henhold til Erstatningsansvarsloven.
Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser er tillige gældende for Leverandøren, såfremt der over for Kunden
måtte opstå et ansvar for Leverandøren uden for kontrakt.

10. Markedsføring
Leverandøren er med mindre andet er skriftligt aftalt berettiget til at benytte kunden som reference i forbindelse med
markedsføring, referencelister, mv.

11. Rettigheder
Leveres standardprogrammel, standard dokumentation eller lignende - herunder også standardprogrammel m.v. udviklet af
Leverandøren - finder de til enhver tid gældende licensbetingelser for det pågældende standard programmel m.v. anvendelse.
Kunden tildeles en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret til software, dokumentation og/eller løsninger som Leverandøren udvikler
særligt til kunden. Kunden anerkender, at den knowhow og erfaring, som konsulenten opnår i forbindelse med leverancen, tilfalder
Leverandøren.

12. Medarbejderklausul
Kunden anerkender at Leverandørens medarbejdere, er Leverandørens absolut væsentligste aktiv. Kunden forpligter sig derfor til at
udvise særlig loyalitet over for Leverandøren, og således i en periode på 12 måneder fra en leverances ophør ikke uden
Leverandørens forudgående, skriftlige accept at ansætte nogen af de af Leverandørens medarbejdere, der har været tilknyttet
leverancen dog forudsat, at kunden var - eller burde være - vidende om tilknytningen.
Parterne er enige om, at det tab Leverandøren lider, hvis kunden overtræder ansættelsesforbuddet, er vanskeligt præcist at
opgøre, blandt andet fordi Leverandørens forretning er baseret på at kunne sælge sine medarbejderes tid.
Det aftales derfor, at kunden i tilfælde af, at ansættelsesforbuddet overtrædes skal betale en i forvejen fastsat kompensation i form
af en konventionalbod stor kr. 500.000 til Leverandøren. Konventionalboden forfalder på anfordring til umiddelbar betaling.

13. Virus, spyware, malware, mv.
Leverandøren indestår for, at Leverandøren løbende beskytter sit netværk og generelle IT-miljø med opdaterede, markedsledende
sikkerheds- og antivirusprogrammer, samt overholder god skik for IT-sikkerhed i IT-branchen.

14. Overdragelse
Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

15. Force majeure
Leverandøren er berettiget til at annullere ordre overfor køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for en
manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som Leverandøren ikke er herre over,
såsom oprør, uroligheder, krig, brand offentlige forskrifter, strejke, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, varer knaphed,
sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende
energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af
annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt overfor Leverandøren.

16. Databeskyttelse
Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse.
Kunden kan meddele Leverandøren, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.

17. Tvister
Retsforholdet, ifølge nærværende med tilhørende bilag og disses fortolkning, afgøres efter dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres
ved Sø- og Handelsretten. Leverandøren er dog berettiget til at indbringe simple, betalingsvægringssager for byretten ved
Leverandørens værneting.
 
18. Fravigelse
Ovenstående Generelle vilkår for konsulentydelser leveret af Leverandøren, kan kun fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.